PRÁVNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤUJE:  

JUDR. Gabriela Racková, advokát

odborník a specialista v oblasti práva nemovitostí, obchodního a občanského práva

Klimentská 10, Praha 1, PSČ 110 00

„Hlavní oblastí specializace JUDr. Gabriely Rackové je obchodní právo a právo nemovitostí, především pak fúze a akvizice (včetně přeshraničních), korporační právo, smluvní právo a veškeré aspekty týkající se nabývání a dalších dispozic s nemovitostmi. Vedle právní pomoci a koordinace při výstavbě a prodeji rodinných domů, bytových jednotek, kancelářských prostor, nákupních center či jiných speciálních developerských projektů se JUDr. Gabriela Racková zabývá rovněž všemi obory stavebního práva včetně otázek souvisejících s pronájmem a správou nemovitostí či zastupování klientů v řízení před soudy ve sporech s developery, stavebními firmami či dalšími subjekty. Při poskytování výše uvedených právních služeb JUDr. Gabriela Racková postupuje v úzké součinnosti s odborníky z řad notářů, znalců, insolvenčních správců, exekutorů a dalších právních oblastí a odvětví.“

 

NABÍZENÉ PRÁVNÍ SLUŽBY K ÚSPĚŠNÉMU PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

 

Služba

Nemovitost

Basic

Profi

All inclusive

základní právní prověrka nemovitostí

ano

ano

ano

ano

sepsání kupní smlouvy

ano

ano

ano

e-mailové a telefonické konzultace

ano

ano

ano

smlouva o advokátní úschově

ano

ano

osobní jednání s advokátkou

ano

ano

předávací protokol k nemovitosti

ano

návrh na vklad do katastru nemovitostí

ano

převod energií

ano

přiznání k dani z nabytí nemovitosti

ano

znalecký posudek daně z nabytí nemovitosti

ano

energetický štítek (PENB)

ano

________________________________________________________________________________________________________

BALÍČEK NEMOVITOST OBSAHUJE:

 • prověření příslušného listu vlastnictví a předchozích nabývacích titulů vztahujících se k příslušným nemovitostem, tj. zejména ověření, zda Vám poskytnuté údaje druhou smluvní stranou odpovídají skutečnosti, zda je druhá smluvní strana opravdu oprávněna s předmětnou nemovitostí samostatně či vůbec nakládat, identifikujeme Vám veškerá existující omezení vlastnického práva k předmětné nemovitosti (předkupní práva, věcná břemena, zástavní práva, exekuce, soudcovská zástavní práva atp.) a veškerá naše zjištění Vám zašleme v přehledně zpracovaném dokumentu, a to včetně návrhů právního řešení v něm uvedených problémů dle Vašich potřeb a možností
 • e-mailové a telefonické konzultace dle potřeby

Sepsání zprávy o výsledku prověrky předmětné nemovitosti Vám zašleme či dodáme k Vašim rukám do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne, v němž nám doručíte veškeré nezbytné a kompletní informace a dokumenty, které si vyžádáme, zejména aktuální výpis z listu vlastnictví, na němž je zapsána předmětná nemovitost, a které se má naše právní prověrka týkat.

________________________________________________________________________________________________________

BALÍČEK BASIC OBSAHUJE:

 • sepsání smlouvy o převodu nemovitostí (smlouvy o převodu vlastnictví jednotky (bytové, nebytové), smlouvy o koupi nemovitosti (rodinného domu včetně souvisejících pozemků, rodinného domu bez souvisejících pozemků či jednoho a více pozemků), dohody o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu aj.) s financováním kupní ceny nemovitostí z vlastních zdrojů, z hypotečního úvěru, stavebního spoření či jiného obdobného úvěru

NEBO

 • sepsání smlouvy ve věci nemovitostí dle Vašich individuálně určených požadavků (např. směnná smlouva, smlouvy o darování nemovitosti, smlouva o zřízení zástavního práva, smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva o zřízení věcného předkupního práva či nájemní (podnájemní) smlouva apod.) a návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • prověření příslušného listu vlastnictví a předchozích nabývacích titulů vztahujících se k příslušným nemovitostem, tj. zejména ověření, zda Vám poskytnuté údaje druhou smluvní stranou odpovídají skutečnosti, zda je druhá smluvní strana opravdu oprávněna s předmětnou nemovitostí samostatně či vůbec nakládat, identifikujeme Vám veškerá existující omezení vlastnického práva k předmětné nemovitosti (předkupní práva, věcná břemena, zástavní práva, exekuce, soudcovská zástavní práva atp.) a veškerá naše zjištění Vám zašleme v přehledně zpracovaném dokumentu, a to včetně návrhů právního řešení v něm uvedených problémů dle Vašich potřeb a možností
 • e-mailové a telefonické konzultace dle potřeby

V rámci úvodních konzultací bude na základě Vašich konkrétních požadavků a po domluvě s advokátem upřesněn obsah balíčku, a též veškeré další skutečnosti, jež mohou mít vliv na sepsání příslušného právního titulu. 

Dokumenty, které od Vás budeme potřebovat co nejdříve zaslat či doručit (e-mailem, popř. poštou na předem oznámené adresy), a to před zahájením poskytování právních služeb:

 • předchozí nabývací tituly vztahující se k nemovitostem, a to nejlépe za 10 let nazpět (pokud by nabývací tituly neměla příslušná strana k dispozici, lze je po vyplnění jednoduché žádosti získat na počkání na příslušném katastrálním úřadě);
 • informace týkající se identifikačních údajů smluvních stran uzavírajících příslušný právní titul, výše kupní ceny, způsobu její úhrady, možností odstoupení smluvních stran apod.

Sepsání dohodnutých dokumentů a jejich dodání k Vašim rukám jsme Vám schopni garantovat ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů ode dne, v němž nám doručíte veškeré nezbytné a kompletní informace a dokumenty, které si vyžádáme.

________________________________________________________________________________________________________

BALÍČEK PROFI OBSAHUJE:

 • sepsání smlouvy o převodu nemovitostí (smlouvy o převodu vlastnictví jednotky (bytové, nebytové), smlouvy o koupi nemovitosti (rodinného domu včetně souvisejících pozemků, rodinného domu bez souvisejících pozemků či jednoho a více pozemků), dohody o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu aj.) s financováním kupní ceny nemovitostí z vlastních zdrojů, z hypotečního úvěru, stavebního spoření či jiného obdobného úvěru

NEBO

 • sepsání smlouvy ve věci nemovitostí dle Vašich individuálně určených požadavků (např. směnná smlouva, smlouvy o darování nemovitosti, smlouva o zřízení zástavního práva, smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva o zřízení věcného předkupního práva či nájemní (podnájemní) smlouva apod.) a návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • prověření příslušného listu vlastnictví a předchozích nabývacích titulů vztahujících se k příslušným nemovitostem, tj. zejména ověření, zda Vám poskytnuté údaje druhou smluvní stranou odpovídají skutečnosti, zda je druhá smluvní strana opravdu oprávněna s předmětnou nemovitostí samostatně či vůbec nakládat, identifikujeme Vám veškerá existující omezení vlastnického práva k předmětné nemovitosti (předkupní práva, věcná břemena, zástavní práva, exekuce, soudcovská zástavní práva atp.) a veškerá naše zjištění Vám zašleme v přehledně zpracovaném dokumentu, a to včetně návrhů právního řešení v něm uvedených problémů dle Vašich potřeb a možností
 • e-mailové a telefonické konzultace dle potřeby

V tomto balíčku je navíc zahrnuta doplňková právní služba, a to konkrétně advokátní úschova peněžních prostředků, nejčastěji kupní ceny hrazené kupujícím prodávajícímu nebo advokátní úschova listin, podle toho, kterou z těchto právních služeb budete potřebovat či které dáte přednost. V odměně za poskytnutí právních služeb je pak zahrnuto zejména sepsání smlouvy o převodu vlastnictví nemovitostí tak, jak je popsána výše, a dále sepsání smlouvy o úschově peněžních prostředků nebo smlouvy o úschově listin, jejichž předmětem může být úschova jakékoli částky či listiny, kterou budete právě potřebovat. V ceně balíčku je dále osobní jednání s advokátem, při němž dojde zejména k uzavření smlouvy o úschově peněžních prostředků anebo smlouvy o úschově listin, a při kterém Vám advokát velmi rád zodpoví veškeré Vaše případné dotazy.

V rámci úvodních konzultací bude na základě Vašich konkrétních požadavků a po domluvě s advokátem upřesněn obsah balíčku, a též veškeré další skutečnosti, jež mohou mít vliv na sepsání příslušného právního titulu a na uzavření smlouvy o úschově peněžních prostředků anebo smlouvy o úschově listin.

Dokumenty, které od Vás budeme potřebovat co nejdříve zaslat či doručit (e-mailem, popř. poštou na předem oznámené adresy), a to před zahájením poskytování právních služeb:

 • předchozí nabývací tituly vztahující se k nemovitostem, a to nejlépe za 10 let nazpět (pokud by nabývací tituly neměla příslušná strana k dispozici, lze je po vyplnění jednoduché žádosti získat na počkání na příslušném katastrálním úřadě);
 • informace týkající se identifikačních údajů smluvních stran uzavírajících příslušný právní titul, výše kupní ceny, způsobu její úhrady, možností odstoupení smluvních stran apod.

Sepsání dohodnutých dokumentů a jejich dodání k Vašim rukám jsme Vám schopni garantovat ve lhůtě 4 (čtyř) pracovních dnů ode dne, v němž nám doručíte veškeré nezbytné a kompletní informace a dokumenty, které si vyžádáme.

________________________________________________________________________________________________________

BALÍČEK ALL INCLUSIVE:

Tento balíček zahrnuje veškeré běžné právní služby související s převodem nemovitostí včetně právní asistence při předání a převzetí nemovitostí, podpisu předávacího protokolu, zajištění převodu energií a služeb dle dohody na nového vlastníka na základě plné moci, asistence či zastoupení na základě plné moci při vyplňování daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí, prověření účastníků v evidenci exekucí vedených Exekutorskou komorou České republiky osobní jednání klienta s advokátem v advokátní kanceláři, e-mailové a telefonické konzultace a zajištění znaleckého posudku pro účely podání přiznání k dani z nemovitostí a energetického štítku.

Advokát Vám v rámci tohoto balíčku poskytne nadstandardní právní služby, jejichž hlavním přínosem pro Vás bude úspora času stráveného řešením otázek spojených s převodem nemovitostí, neboť advokát Vás, pokud o to vyjádříte zájem, může zastupovat na základě zvláštní plné moci v rámci určitých předem dohodnutých úkonů, ke kterým při převodu nemovitostí dochází či je možné advokátovi udělit generální plnou moc, kdy za Vás sám v souladu Vašimi předem danými pokyny, vyřídí vše potřebné a na závěr Vám předá listiny prokazující, že byl proveden zápis (vklad, záznam, poznámka) Vámi požadované skutečnosti. Oproti balíčku Basic a balíčku Profi obsahuje tento balíček navíc ještě službu sepsání návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě Vámi zvoleného právního titulu či v případě Vašeho zájmu zastupování Vaší osoby na základě plné moci v rámci příslušného katastrálního řízení.

V rámci úvodních konzultací bude na základě Vašich konkrétních požadavků a po domluvě s advokátem upřesněn obsah balíčku, a též veškeré další skutečnosti, jež mohou mít vliv na sepsání příslušného právního titulu, na uzavření smlouvy o úschově peněžních prostředků anebo smlouvy o úschově listin či průběh příslušného katastrálního řízení.

Dokumenty, které od Vás budeme potřebovat co nejdříve zaslat či doručit (e-mailem, popř. poštou na předem oznámené adresy), a to před zahájením poskytování právních služeb:

 • předchozí nabývací tituly vztahující se k nemovitostem, a to nejlépe za 10 let nazpět (pokud by nabývací tituly neměla příslušná strana k dispozici, lze je po vyplnění jednoduché žádosti získat na počkání na příslušném katastrálním úřadě);
 • informace týkající se identifikačních údajů smluvních stran uzavírajících příslušný právní titul, výše kupní ceny, způsobu její úhrady, možností odstoupení smluvních stran apod.

Sepsání dohodnutých dokumentů a jejich dodání k Vašim rukám jsme Vám schopni garantovat ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů ode dne, v němž nám doručíte veškeré nezbytné a kompletní informace a dokumenty, které si vyžádáme.

David Havlík                                                                                                                                                                                              Tel.: +420 724 219 287
Ševčíkova 6                                                                                                                                                                       Email: david.havlik@prebersibyt.cz
130 00 Praha 3                                                                                                                                                                                              www.prebersibyt.cz
Contact Form Powered By : XYZScripts.com